Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2015
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe SZJ RODO

 
   
 
 
 

Przetargi archiwalne

                                                                                                          Zgorzelec 07.04.2017 r.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

  dotyczy zamówienia

 

Przygotowanie materiałów informacyjnych o efektywności energetycznej i projekcie „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS – SP ZOZ w Zgorzelcu”dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 

I.             ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12

59-900 Zgorzelec

NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448

 

 

II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)

W ramach zamówienia Wykonawca powinien wykonać:

 

 

Materiały informacyjne o projekcie i efektywności energetycznej (nakład 20 tys. szt.) oraz - opracowanie, grafika, druk i dostawa

a)    format A4 składane w A5 (tworzące czterostronny dokument), pełny kolor,

b)    Papier kreda 240 g,

przygotowane zgodnie z zaleceniami Podręcznika wizualizacji dostępnego pod adresem:

http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2013/08/Wytyczn_Podrecznik_wizualizacji.pdf

 

 

III.          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

·         Materiały informacyjne o projekcie do dnia  24 kwietnia 2017 r.

 

IV.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

             Oferta powinna być:

1.  Złożona w języku polskim.

2.  Opatrzona pieczątką firmową.

3.  Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

4.  Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V.           MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też dostarczona osobiście na adres: WS-SP ZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, Dział Marketingu i Rozwoju,  do dnia 13.04.2017

2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

VI.          KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

·      Cena 100%.

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

VII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.    Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania czynności mających za cel potwierdzenie zgodności złożonej oferty z ogłoszonym Zapytaniem ofertowym.

2.    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem www.spzoz.zgorzelec.ploraz zostanie rozesłana do adresatów zapytania ofertowego .

 

VIII.       DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Piotr Ilczyna pod numerem telefonu +48 728 808 642 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                  …………..,dn. …………

 

 

……………………………………..

(pieczęć oferenta)

 

OFERTA

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 07.04.2017r. dotyczącego:.

Przygotowanie materiałów informacyjnych o efektywności energetycznej i projekcie „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS – SP ZOZ w Zgorzelcu”dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

 

 

Dane oferenta:

Nazwa: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: ................................................................

NIP: ..............................................................

 

 

 

Cena brutto:........................................... (słownie: ..........................................................)

 

 

         ..........................................................                    ..........................................................

                   (miejscowość i data)                                                 (pieczątka i podpis)

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

 

 

_________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

 

 

 

 

W związku z zapytaniem z dn. 10.04.2017r. do zapytania ofertowego dot. materiałów informacyjnych o efektywności energetycznej i projekcie „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS – SP ZOZ w Zgorzelcu”dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,  Zamawiający informuję, że dopuszcza wydrukowanie materiałów informacyjnych

na papierze kreda o gramaturze 250 gsm

 

2017-04-18 - Zamieszczono wybór oferty w załączniku

Pliki do pobrania
PlikZałączającyRozmiarCreated
Pobierz plik (WYBOR.docx)WYBOR.docxAdrian Zuterek124 kB2017-04-18 12:06
Pobierz plik (_Zapytanie - materiały informacyjne 07.04.2017.docx)_Zapytanie - materiały informacyjne 07.04.2017.docxAdrian Zuterek129 kB2017-04-07 11:57
 
     
   
 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042
email:
sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl 

Projekt i realizacja - REVOLTECH Adrian Zuterek
Kontakt: Dział Marketingu WS-SP ZOZ w Zgorzelcu

Całodobowy numer alarmowy pogotowia:
999 / 112

Polityka prywatności 

Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 909
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845