Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2015
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe SZJ RODO

 
   
 

 
 

Konkurs ofert

JELENIA GÓRA, 15.07.2016r.

Konkurs ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne – edukacja prozdrowotna w ramach projektu pn.:

·         „Poprawa dostępu do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla osób aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego w celu wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy” –  realizowane przez 2 lekarzy, 1 pielęgniarka

·         „Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do "Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi"  w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy” – realizowane przez  2 lekarzy, 2 pielęgniarki

·         „Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do „Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szajki macicy” w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy” – realizowane przez 2 lekarzy, 2 pielęgniarki

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LEKARZ RODZINNY" Elżbieta Pyrzanowska

ul. Wrocławska 58, 58-506 Jelenia Góra  na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 217 j.t. z późniejszymi zmianami)

OGŁASZA KONKURS OFERT

na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych – edukacja prozdrowotna zgodnie z projektem umowy – w ramach umowy cywilnoprawnej:

a)      w godzinach podstawowej ordynacji przez lekarzy w poradni,

b)      poza godzinami podstawowej ordynacji przez lekarzy w poradni,

c)      przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach działalności gospodarczej w poradni.

 KOD CPV: 85121000-3 Usługi medyczne

1. Umowy o udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż 3 miesiące, lecz nie dłuższy niż do 30.08.2018 r.

 

2. Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach, pod rygorem nieważności, NZOZ „LEKARZ RODZINNY" Elżbieta Pyrzanowska ul. Wrocławska 58, Jelenia Góra z wpisanym na kopercie Imieniem i Nazwiskiem oraz z dopiskiem „Konkurs na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych – edukacja prozdrowotna" do dnia 29.07.2016 r. do godziny 10:00

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej www.spzoz.zgorzelec.pl

 

4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie NZOZ LEKARZ RODZINNY" Elżbieta Pyrzanowska lub na stronie internetowej pod adresem: www.spzoz.zgorzelec.pl

 

5. Oferenci powinni przedłożyć:

- zakres udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych,

- dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie,

- dokumenty poświadczające prawo wykonywania zawodu oraz posiadane kwalifikacje,

- dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej z wpisanym adresem miejsca wykonywania działalności,

- dokumenty poświadczające wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – zaświadczenie z Izby Lekarskiej lub    Pielęgniarskiej z wpisanym adresem miejsca udzielania świadczeń , uwierzytelnioną kopię

dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania wyżej wymienionych świadczeń - zgodnie z:

•       rozporządzeniem MF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 nr 293 poz. 1729 ze zmianami).

•       rozporządzenia MF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 nr 293 poz. 1728 ze zmianami).

6.    Jawne otwarcie ofert nastąpi 29.07.2016 r. o godzinie 11:00 - w trakcie otwarcia ogłoszone zostaną jedynie nazwiska oferentów.

 

8.    Po otwarciu ofert, złożone do konkursu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi. Oferent nie może po otwarciu ofert żądać zwrotu czy zamiany dokumentów będących częścią tej oferty.

 

9.    Oferty będą rozpatrzone w trybie określonym Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne w NZOZ „LEKARZ RODZINNY" Elżbieta Pyrzanowska w Jeleniej Górze w terminie do 10 dni od daty zakończenia składania ofert.

 

10.    Komisja przy wyborze oferenta kieruje się następującymi kryteriami:

a)      cena za usługę – 80%

b)     dyspozycyjność – 20%

 

11.    O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 12.    Udzielający zamówienia informuje, że:

a)      termin związania ofertą wynosi 12 miesięcy od upływu terminu składania ofert,

b)      zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

Pliki do pobrania
PlikZałączającyRozmiarCreated
Pobierz plik (1. Konkurs ofert.docx)1. Konkurs ofert.docxAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu49 kB2017-07-05 09:59
Pobierz plik (2. Regulamin.docx)2. Regulamin.docxAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu15 kB2017-07-05 09:59
Pobierz plik (3. Oferta.docx)3. Oferta.docxAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu49 kB2017-07-05 09:59
Pobierz plik (4. W y k a z     n i e z b ę d n y c h    d o k u m e n t ó w.docx)4. W y k a z n i e z b ę d n y c h d o k u m e n t ó w.docxAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu12 kB2017-07-05 09:59
Pobierz plik (5. UMOWA ZLECENIA.docx)5. UMOWA ZLECENIA.docxAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu23 kB2017-07-05 10:00
 
     
   
 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042
email:
sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl

Dane do przelewu :

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Nr konta 38 1160 2202 0000 0001 7477 2586

 

  

Całodobowy numer alarmowy pogotowia:
999 / 112

Polityka prywatności

Deklaracja dostępności serwisu spzoz.zgorzelec.pl

 

Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 872
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845