Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2015
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe SZJ RODO

 
   
 

 
 

Konkurs ofert

W załączeniu dokumenty:

 1. Upublicznienie zapytania ofertowego
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy

 

 

UPUBLICZNIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Data i miejsce upublicznienia zapytania ofertowego: Zgorzelec, dnia 27 grudnia 2016
Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ul. Lubańska 11-12
59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
Nazwa postępowania: Wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS-SPZOZ w Zgorzelcu
Kod CPV
71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o szacunkowej powierzchni około 300 m2 zlokalizowanego przy ul. Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu, w skład projektu będą wchodzić następujące opracowania:
a. Koncepcja rozbudowy i przebudowy uzgodniona z użytkownikiem,
b. Projekt budowlany architektoniczny (rzuty kondygnacji, przekrój, rzuty elewacji),
c. Projekt budowlany zagospodarowania terenu,
d. Projekt budowlany przyłączy sieci,
e. Projekt budowlany konstrukcyjny,
f. Projekt budowlany instalacji wod-kan,
g. Projekt budowlany instalacji CO, CT, CH,
h. Projekt budowlany instalacji elektrycznych,
i. Projekt budowlany instalacji niskoprądowych (wyłącznie opisowo),
j. Projekt budowlany instalacji gazów medycznych (wyłącznie opisowo),
k. Projekt budowlany technologii medycznej,
l. Uzgodnienia rzeczoznawcy Sanepid i BHP,
m. Uzgodnienia rzeczoznawcy p. poż.
n. Badania gruntu
o. Mapa do celów projektowych
p. Kosztorysów i przedmiarów robót
q. Specyfikacji technicznych wykonania robót

Projekt budowlany ma zostać opracowany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumentację opisaną w pkt. od b. do m. należy dostarczyć Zamawiającemu w ilości 4 szt w formie papierowej oraz 1 szt. w formie elektonicznej.
Przygotowywana dokuemtacja projektowa będzie służyć przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Termin realizacji zamówienia do 15 luty 2017 r.
Opis sposobu przygotowani oferty: Oferta powinna być:
·         Złożona w języku polskim,
·         Złożona w terminie i na formularzu Zamawiającego
·         Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
·         Podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Miejsce składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też dostarczona osobiście na adres: WS-SP ZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, Dział Marketingu i Rozwoju
Termin składania ofert: 10 stycznia 2017 r. 
·         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
·         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
·         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Kryterium oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według  następujących kryteriów:
1. Cena  -   waga 95 %
Sposób oceny:
Lp = Cn / Cb x 95% x 100
gdzie:
Lp – liczba punktów
Cn- najniższa cena wśród ofert
Cb – cena badanej oferty

Z tytułu kryterium ,,cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt.

2.  Termin dostawy:
Kryterium terminu dostawy oceniane jest  w skali od 0 do 5.
 gdzie:
termin realizacji prac projektowych - 15 luty 2017 r.  – 0  pkt      
termin realizacji prac projektowych - 30 stycznia 2017 r. -  5 pkt 

Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:

Ilość punktów = cena + termin realizacji
1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny spełni wszystkie wymogi oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę  z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach
·         Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.
·         Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
·         Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
·         Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania czynności mających za cel potwierdzenie zgodności złożonej oferty z ogłoszonym Zapytaniem ofertowym.
·         Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem www.spzoz.zgorzelec.pl oraz zostanie rozesłana do adresatów zapytania ofertowego.
·         Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.
Osoba kontaktowa do postępowania: Piotr Ilczyna,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
571 334 885
Zamówienie nie może być udzielane podmiotom (Zamawiający – Wykonawca)  powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Podpis Zamawiającego:  
   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OFERTA
Data i miejsce przygotowania oferty  
Pieczęć oferenta  
Oferta dotyczy postępowania, nazwa postępowania: Wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS-SPZOZ w Zgorzelcu
Nawiązując do zapytania ofertowego do ww. postępowania, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie.
Nazwa oferenta:  
Siedziba oferenta:  
Telefon:  
e-mail:  
Numer NIP:  
Numer REGON  
Łączna cena brutto z podatkiem VAT:  
Ww. wartość słowieni:  
Termin realizacji:  
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu definicji zamieszczonej w zapytaniu ofertowym.
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UMOWA

o wykonanie prac projektowych – projekt budowlany

zawarta w dniu ………………

 

„Zamawiający” – Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  z siedzibą Zgorzelcu

reprezentowanym przez:

……………  – Dyrektora

 

„Wykonawca” – ………………………………

reprezentowany przez:

 

zawarli umowę o następującej treści:

 

§ 1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o szacunkowej powierzchni około 300 m2 zlokalizowanego przy ul. Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu, w skład projektu będą wchodzić następujące opracowania:
  1. Koncepcja rozbudowy i przebudowy uzgodniona z użytkownikiem,
  2. Projekt budowlany architektoniczny (rzuty kondygnacji, przekrój, rzuty elewacji),
  3. Projekt budowlany zagospodarowania terenu,
  4. Projekt budowlany przyłączy sieci,
  5. Projekt budowlany konstrukcyjny,
  6. Projekt budowlany instalacji wod-kan,
  7. Projekt budowlany instalacji CO, CT, CH,
  8. Projekt budowlany instalacji elektrycznych,
  9. Projekt budowlany instalacji niskoprądowych (wyłącznie opisowo),
  10. Projekt budowlany instalacji gazów medycznych (wyłącznie opisowo),
  11. Projekt budowlany technologii medycznej,
  12. Uzgodnienia rzeczoznawcy Sanepid i BHP,
  13. Uzgodnienia rzeczoznawcy p. poż.
  14. Badania gruntu
  15. Mapa do celów projektowych
  16. Kosztorysów i przedmiarów robót
  17. Specyfikacji technicznych wykonania robót

 

 1. Projekt budowlany ma zostać opracowany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

§ 2

Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Projektantowi dokumenty niezbędne do wykonania prac projektowych (warunki przyłączeniowe od dostawców mediów, warunki zabudowy, ekspertyzę pożarową, posiadane inwentaryzacje budynku).

 

§ 3

 1. Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy  opisany w §1  ust. 1 punkty od b. do m. Projektant zobowiązuje się dostarczyć w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.
 2. Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy  opisany w §1  ust. 1 punkty od n. do q. Projektant zobowiązuje się dostarczyć w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.

 

§ 4

 1. Projektant dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w terminie do dnia …………………...
 2. Termin przekazania przedmiotu zamówienia lub jego części może ulec przesunięciu w przypadku przedłużających się konsultacji z Zamawiającym lub urzędami.
 3. Termin przekazania przedmiotu zamówienia lub jego części może ulec przesunięciu w przypadku problemów w uzyskaniu mapy do celów projektowych .

 

§ 5

 1. Za dokumentację projektową opisaną w §1 Strony uzgadniają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….. + 23% VAT (słownie netto: ………………. …/100 złotych)
 2. Wynagrodzenie będzie płatne w 2 ratach, pierwsza płatność w wysokości 60% kwoty o której mowa w pkt.1 po wykonaniu projektu budowlanego i złożenia projektu budowlanego, druga płatność w wysokości 40% kwoty o której mowa w pkt.1 po wyborze wykonawcy robót budowlanych lub w przypadku nieotrzymania dotacji.
 3. W przypadku pierwszej płatności Zamawiający zapłaci za wykonaną pracę w ciągu 60 dni od przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury.
 4. W przypadku drugiej płatności Zamawiający zapłaci za wykonaną pracę w ciągu 30 dni od przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury.

 

 

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do wymienionego w §1 przedmiotu umowy w zakresie tzw.  licencji pełnej, po dokonaniu przez Zleceniodawcę 100 % płatności należnej z tytułu wykonanego zlecenia.

 

§ 7

Wykonawca stwierdza, że posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej umowy na warunkach w niej zawartych i przyjmuje to zlecenie do wykonania na warunkach w niej zawartych.

 

§ 8

Koordynatorem obowiązków umownych będą:

Ze strony Zleceniodawcy –  ……………………… 

Ze strony Zleceniobiorcy  – …………….

 

§ 9

 1. Wykonawca zapłaci odszkodowanie za spóźnienie w dostarczeniu dokumentacji w wysokości 0,05% ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki jeżeli nastąpi ona z jego winy, przy czym strony ustalają okres karencji 5 dni roboczych po upływie terminu, za który to okres kara nie będzie naliczana .
 2. Zamawiający zapłaci odszkodowanie za opóźnienie płatności za dokumentację w wysokości 0,05% ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki .
 3. Strona ponosząca winę za zerwanie umowy zapłaci drugiej stronie odszkodowanie za zerwanie umowy w wysokości 20% wartości umowy, jeżeli zerwanie umowy uniemożliwiło wykonanie zamówienia. Jeżeli umowa zostanie zerwana z winy Zamawiającego w trakcie realizacji zlecenia, niezależenie od kary umownej, Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia w proporcji do wykonanych prac, zinwentaryzowanych na dzień odstąpienia. 

 

§ 10

Inne postanowienia:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy Zamawiającemu.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego.

 

 

 

 

 

………………………..                                                         ……………………………….

Wykonawca                                                                           Zamawiający

 

 

 

10-01-2017: Dodano notatkę z otwarcia ofert

 

11-01-2017: Informujemy, że została wybrana najkorzystniejsza oferta, firma:

EDAN Usługi projektowe i konsulting – Piotr Złotkowski ul. Kasprowicza 56/1 Wrocław.

Pliki do pobrania
PlikZałączającyRozmiarCreated
Pobierz plik (Otwarcie-Ofert-Notatka.pdf)Otwarcie-Ofert-Notatka.pdfAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu95 kB2018-07-24 10:32
 
     
   
 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042
email:
sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl

Dane do przelewu :

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Nr konta 38 1160 2202 0000 0001 7477 2586

 

  

Całodobowy numer alarmowy pogotowia:
999 / 112

Polityka prywatności

Deklaracja dostępności serwisu spzoz.zgorzelec.pl

 

Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 872
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845