Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2015
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe SZJ RODO/CYBER Sygnalista

 
   
   
 

Konkurs ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne

DYREKTOR

WS- SP ZOZ  w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 217 j.t. z późniejszymi zmianami)

OGŁASZA KONKURS OFERT

na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej:

a)      w godzinach podstawowej ordynacji przez lekarzy w oddziałach szpitalnych

b)      poza godzinami podstawowej ordynacji przez lekarzy w oddziałach szpitalnych,

c)      przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach działalności gospodarczej w oddziałach szpitalnych i innych komórkach organizacyjnych.

 

1. Umowy o  udzielanie wymienionych świadczeń zawierane będą na czas nie krótszy niż 3 miesiące.

 

2. Oferty należy składać w formie pisemnej na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach, pod rygorem nieważności, w Dziale Służb Pracowniczych pok. 21 w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12 z wpisanym na kopercie Imieniem i Nazwiskiem oraz z dopiskiem „Konkurs Nr .... na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych" do dnia:

15.01.2024 r.

 

do

godziny

10:00

- Konkurs

Nr

1

15.02.2024 r.

 

do

godziny

10:00

- Konkurs

Nr

2

15.03.2024 r.

 

do

godziny

10:00

- Konkurs

Nr

3

15.04.2024 r.

 

do

godziny

10:00

- Konkurs

Nr

4

15.05.2024 r.

 

do

godziny

10:00

- Konkurs

Nr

5

17.06.2024 r.   do godziny 10:00 - Konkurs Nr 6
15.07.2024 r.   do godziny 10:00 - Konkurs Nr 7
16.08.2024 r.   do godziny 10:00 - Konkurs Nr 8
16.09.2024 r.   do godziny 10:00 - Konkurs Nr 9
15.10.2024 r.   do godziny 10:00 - Konkurs Nr 10
15.11.2024 r.   do godziny 10:00 - Konkurs Nr 11
16.12.2024 r.   do godziny 10:00 - Konkurs Nr 12
 

 

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej www.spzoz.zgorzelec.pl

 

4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się w siedzibie WS-SP ZOZ w Zgorzelcu, budynek Administracji, Dział Służb Pracowniczych pok. 21 w godzinach 7:30 - 15:00, telefon 571 334 887 lub na stronie internetowej pod adresem: www.spzoz.zgorzelec.pl

 

5. Oferenci powinni przedłożyć:

   - zakres udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych,

   - dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie,

   - dokumenty poświadczające prawo wykonywania zawodu oraz posiadane kwalifikacje,

   - dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej z wpisanym adresem miejsca wykonywania działalności,

   - dokumenty poświadczające wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – zaświadczenie z Izby Lekarskiej lub    Pielęgniarskiej z wpisanym adresem miejsca udzielania świadczeń , uwierzytelnioną kopię

dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielania wyżej wymienionych świadczeń - zgodnie z:

•       rozporządzeniem MF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 nr 293 poz. 1729 ze zmianami).

•       rozporządzenia MF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 nr 293 poz. 1728 ze zmianami).

-aktualne badanie lekarskie

 

6. Każda kserokopia dla swej ważności musi być poświadczona (przed złożeniem oferty) za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata, notariusza lub przez pracownika Działu Służb Pracowniczych - po wcześniejszym przedłożeniu oryginału dokumentu.

 

 

7.    Jawne otwarcie ofert nastąpi 15 dnia każdego miesiąca o godzinie 11:00. W przypadku, gdy 15 dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy otwarcie nastąpi następnego pierwszego dnia pracy - w trakcie otwarcia ogłoszone zostaną jedynie nazwiska oferentów.

 

8.    Po otwarciu ofert, złożone do konkursu oferty wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi. Oferent nie może po otwarciu ofert żądać zwrotu czy zamiany dokumentów będących częścią tej oferty.

 

9.    Oferty będą rozpatrzone w trybie określonym Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówień na świadczenia zdrowotne w WS- SP ZOZ w Zgorzelcu uwzględniającym postanowienia ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, art. 140, art. 141, art.146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2) w terminie do 10 dni od daty zakończenia składania ofert.

 

10.    Komisja przy wyborze oferenta kieruje się następującymi kryteriami:

a)      cena za usługę,

b)     dostępność oferenta,

c)      kwalifikacje oferenta.

 

11.    O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

12.    Udzielający zamówienia informuje, że:

a)      termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert,

b)      zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Pliki do pobrania
PlikZałączającyRozmiarCreated
Pobierz plik (1.O F E R T A  - LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM.pdf)1.O F E R T A - LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM.pdfAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu139 kB2015-04-14 10:27
Pobierz plik (1.O F E R T A -LEKARZ.pdf)1.O F E R T A -LEKARZ.pdfAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu138 kB2015-04-14 10:27
Pobierz plik (Doświadczenie zawodowe.pdf)Doświadczenie zawodowe.pdfAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu300 kB2015-01-09 13:34
Pobierz plik (O F E R T A  - PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA.pdf)Oferta - Pielęgniarka, PołożnaAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu99 kB2015-11-25 12:21
Pobierz plik (O F E R T A - Personel medyczny inny.pdf)O F E R T A - Personel medyczny inny.pdfAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu117 kB2015-04-14 10:27
Pobierz plik (OGÓLNY PROJEKT UMOWY CYWILNOPRAWNEJ.pdf)OGÓLNY PROJEKT UMOWY CYWILNOPRAWNEJ.pdfPiotr Krókow207 kB2023-01-09 17:12
Pobierz plik (REGULAMIN KONKURSU.pdf)RegulaminAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu109 kB2014-08-05 08:21
Pobierz plik (Wykaz dokumentów__Inny personel medyczny.doc)Wykaz dokumentów - inny personel medycznyAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu33 kB2014-08-05 08:23
Pobierz plik (Wykaz dokumentów__Lekarze.docx)Wykaz dokumentków - lekarzeAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu14 kB2014-08-05 08:22
Pobierz plik (Wykaz dokumentów__Pielęgniarki i położne, rat.med..doc)Wykaz dokumentów - pielęgniarki i położneAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu30 kB2014-08-05 08:22
Pobierz plik (wzór umowy - lekarz.pdf)wzór umowy - lekarz.pdfAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu182 kB2017-11-15 10:59
Pobierz plik (wzór umowy - pielęgniarka.pdf)wzór umowy - pielęgniarka.pdfAdministrator IT WS-SP ZOZ w Zgorzelcu182 kB2017-11-15 10:59
 
     
   
 
Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 872
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845