Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2015
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe SZJ RODO

 
   
 
 
 

Dla pacjenta

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBIE ZAPISANIA SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIE

 

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.

 

Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia w dniach i godzinach pracy poradni/oddziału.

Pacjent jest obowiązany dostarczyć skierowanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisu do kolejki oczekujących – pod rygorem skreślenia z listy.

W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania – oryginał skierowania zwraca się pacjentowi.

 

Na liście oczekujących odnotowuje się, między innymi, następujące informacje:

·         numer na liście oczekujących,

·         datę i godzinę wpisu,

·         imię i nazwisko pacjenta,

·         numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta,

·         adres pacjenta,

·         numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem,

·         rozpoznanie lub powód przyjęcia,

·         planowany termin udzielenia świadczenia

·         imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu wraz z jej podpisem.

Przy zapisie uwzględnia się 2 kategorie medyczne pacjentów:

  1. przypadek pilny– jeśli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.
  2. przypadek stabilny– to pacjent, który nie znajduje się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie został zaliczony do przypadków pilnych.

 

Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok planowania. Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia.

W przypadku zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę udzielenia świadczenia w terminie wcześniejszym, niż pierwotnie ustalony, pacjent informuje poradnię/oddział, odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia i niezwłocznie informuje pacjenta o nowym terminie. Podstawą przesunięcia na liście może być spowodowane tylko względami medycznymi.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, poradnia/oddział poinformuje o tym fakcie pacjenta podając nowy termin. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy. Jeżeli pacjent odwoła przyjęcie do poradni/oddziału, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić z powodów osobistych /np. urlop, pobyt w sanatorium/ lub medycznych / np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień lub choroby poradnia/oddział dokona zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.

W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia poradni/oddziału w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia. W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.

Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, mają prawo

  • osoby, które posiadają tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"
  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • kombatanci (pod pojęciem "kombatant" należy także rozumieć osobę będącą osobą represjonowaną)

·         weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa.

 

osoby jw. nie są umieszczane na liście oczekujących, a świadczenie nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Prowadzi się odrębną listę dla pacjentów leczenia onkologicznego – objęcie diagnostyką na celu rozpoznania nowotworu złośliwego (na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO).

 
     
   
 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042
email:
sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl 

Projekt i realizacja - REVOLTECH Adrian Zuterek
Kontakt: Dział Marketingu WS-SP ZOZ w Zgorzelcu

Całodobowy numer alarmowy pogotowia:
999 / 112

Polityka prywatności 

Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 909
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845