Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
    Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
  NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
  tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042

PN-EN ISO 9001:2015
Misja szpitala: "Bezpieczeństwo przez rozwój"

 
 
Strona główna Dla pacjenta Dla pracowników Informacje Przetargi Konkurs ofert Dane kontaktowe SZJ RODO

 
   
 
 
 

Przetargi archiwalne

Zgorzelec 07.04.2017r.

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia

 

Wykonania jednej audiowizualnej prezentacji w formie filmu informacyjno-promocyjnego oraz zapewnienie jej emisji w medium lokalnym. Celem wykonania ww. filmu jest przedstawienie inwestycji/projektu „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS – SP ZOZ w Zgorzelcu”współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 

I.             ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12

59-900 Zgorzelec

NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448

 

 

 

II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)

W ramach zamówienia Wykonawca powinien wykonać 1 audiowizualną prezentację w formie filmu informacyjno-promocyjnego oraz zapewnić jej emisję w medium lokalnym. Celem wykonania ww. filmu jest przedstawienie inwestycji/projektu „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS – SP ZOZ w Zgorzelcu”współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 

Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia obejmować będzie:

1.         Opracowanie scenariuszafilmu,

2.         Realizację materiałufilmowego,

3.         Podkładmuzyczny,

4.         Oprawa graficzna oraz animacjekomputerowe,

5.         Projekty filmu – założenia techniczne,

6.         Emisja filmu w Telewizji Lokalnej obejmująca swoim zasięgiem obszar oddziaływania WS – SPZOZ tj powiat zgorzelecki, lubański i bolesławiecki.

7.         Przystosowanie filmu do publikacji w i Internecie,

8.         Materiały wymagające akceptacji,

9.         Dostarczenie materiałów do siedzibyZamawiającego,

10.      Materiały źródłowe, znaki graficzne i zobowiązania cywilno-prawne.

 

 

Ad. 1. Opracowanie scenariusza filmu.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt koncepcji kreacyjnej scenariusza filmu, do którego Zamawiający będzie mógł zgłaszać uwagi, bądź go odrzucić w całości. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego odnośnie scenariusza filmu. Wykonawca przystąpi do realizacji dopiero po uzyskaniu ww. akceptacji Zamawiającego.

 

 

Ad. 2. Realizacja materiału filmowego.

Wszystkie materiały do filmu będą realizowane na terenie szpitala. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym dokona wyboru gdzie materiały będą realizowane. W filmie musza zostać wykorzystane zdjęcia z powietrza nakręcone za pomocą drona.

 

Ad. 3. Podkład muzyczny.

Do filmu należy zrealizować podkład muzyczny. Podkład muzyczny może stanowić utwór specjalnie w tym celu skomponowany lub istniejący utwór muzyczny, do którego Wykonawca posiada prawa autorskie. Realizacja podkładu muzycznego zostanie przeprowadzona po wcześniejszej akceptacji przezZamawiającego.

 

Ad. 4. Oprawa graficzna oraz animacjekomputerowe.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie stworzenie oprawy graficznej filmu, pozwalającą nadać spójność filmu - czołówka, strona tytułowa, napisy.  Przy tworzeniu oprawy graficznej Wykonawca musi uwzględnić wytyczne zawarte na

 

Ad. 5. Projekty filmu – założenia techniczne.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie projektu filmu, który przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w postaci 1 mastera CD/DVD. Master zostanie przygotowany zgodnie  z poniższymi warunkamitechnicznymi:

 

a)  Master spełniać powinien następujące założeniatechniczne:

ü  Płyta CD/DVD - jednostronna,jednowarstwowa;

ü  Aspect 16:9 (FullHD);

ü  System:PAL;

ü  Zawartość: 1film;

ü  Język:polski;

ü  Czas całkowity materiału: do 4minut;

ü  Encoding obrazu (MPEG-2) i dźwięk Dolby Digital 2.0(MPEG-4);

 

W stosunku do przedstawionych projektów Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy opracowaniu wersji ostatecznej filmu. Powielenie filmu nastąpi po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.

 

 

Ad. 6. Emisja filmu w Telewizji Lokalnej

Dwukrotna emisja w Telewizji Lokalnej obejmującej swoim zasięgiem obszar oddziaływania WS – SPZOZ tj powiat zgorzelecki, lubański i bolesławiecki.

 

 

Ad. 7. Przystosowanie filmów do publikacji w internecie.

Film zostaną zrealizowany przy wykorzystaniu:

a)  Kamer Full HD

b)  Drona do zdjęć z powietrza.

c)  oświetlania, mikrofonów bezprzewodowych, mikrofonukierunkowego.

 

 

Film przystosowany zostanie do potrzeb internetowych.

 

Wykonana zostanie w 1 egz. i dostarczona Zamawiającemu na płycie VCD w trzech formatach:

ü  MPEG-1 – rozdzielczość 352 na 288 pikseli, dźwięk MPEG Leyer 2 Audio stereo 128 Kbps,  25 ramek/sekundę, rozszerzenie.mpg

ü  Macromedia Flash Movie - rozdzielczość 320 na 240 pikseli, dźwięk stereo 128 Kbps, rozszerzenie.swf

ü  Quicktime Movie - rozdzielczość 320 na 240 pikseli, dźwięk  stereo  128  Kbps, rozszerzenie.mov

 

Ad. 8. Materiały wymagające akceptacji.

a)  Akceptacji Zamawiającegowymagają:

ü  scenariuszfilmów,

ü  głoslektora,

ü  podkładmuzyczny,

ü  masterCD/DVD,

ü  projekty nadruku na płytyCD/DVD,

 

Ponadto Zamawiający ma prawo do akceptacji:

ü  całości zrealizowanegomateriału.

 

Ad. 9. Dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby płyty z filmem, zrealizowane w odpowiedniej ilości zgodnie z wymogami, określonymi w SIWZ.

W dniu odbioru zostanie dokonane sprawdzenie zrealizowanej usługi pod względem kompletności i zgodności technicznej z ofertą Wykonawcy przy obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność odbioru filmu zostanie sporządzony protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia filmów z powodu złej jakości materiału wideo lub audio i wymagać może od Wykonawcy ich poprawienia (w ramach ceny oferty złożonej przez Wykonawcę).

 

Ad. 10. Materiały źródłowe, znaki graficzne i zobowiązania cywilno-prawne.

a)  Po podpisaniu umowy Zamawiającyprzekaże:

ü  znaki graficzne lidera, partnerów oraz projektu.

ü  logotypy EOG

 

b)                  Do obowiązków Wykonawcy należećbędzie:

ü  Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich zobowiązań cywilno-prawnych związanych z utrwaleniem, wykorzystaniem i upowszechnianiem wizerunku osób biorących udział w filmie oraz materiałów zrealizowanych na terenie firm/instytucji, które wykorzystane zostaną wfilmie.

ü  Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych zprzygotowaniem ww. prezentacji, prawami autorskimi do muzyki, lektorów, montażu, postprodukcji, przygotowaniem efektów specjalnych (animacji, logotypów, podpisów i przejść). Po stronie Wykonawcy jest również potwierdzenie posiadania praw do wykorzystywania wszystkich elementów w animacji. Wszelkie autorskie prawa majątkowe związane z przedmiotem zamówienia zostaną następnie przekazane na rzeczZamawiającego

ü  Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić, że praca przy produkcji odbędzie się z udziałem ekipy realizacyjnej mającej doświadczenie w realizacji produkcji prezentacji w formie filmu z wykorzystaniem animacji o charakterze promocyjnym i/lub reklamowym odpowiadających swoim zakresem przedmiotowizamówienia.

ü  Wykonawca zobowiązany będzie do informowania, że niniejsze zadanie jest realizowane zudziałem środków finansowych pochodzących z EOG.

ü  Przygotowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami podręcznika wizualizacji: zgodnie z uwagami zawartymi w podręczniku komunikacji wizualnej oraz wymogami dotyczącymi informacji i promocji dostępnej na stronie: http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2013/08/Wytyczn_Podrecznik_wizualizacji.pdf).

 

 

III.          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

·      Do dnia  24 kwietnia 2017 r.

 

 

 

IV.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

             Oferta powinna być:

1.  Złożona w języku polskim.

2.  Opatrzona pieczątką firmową.

3.  Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

4.  Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V.           MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też dostarczona osobiście na adres: WS-SP ZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, Dział Marketingu i Rozwoju,  do dnia 13.04.2017

2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

 

VI.          KRYTERIUM OCENY OFERT oraz INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wykonawca musi udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 5 filmów promocyjnych  o  podobnym  charakterze.  Filmy  powinny  stanowić  załącznik  do  oferty  lub Wykonawca powinien wskazać adres internetowy, pod którym można się z nimi zapoznać.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę:

cena przedmiotu zamówienia -60%, jakość -30%, doświadczenie 10%.

 

 

 

 

 

 

Sposób obliczenia punktów w kryterium cena:

 

         Cena najniższej złożonej oferty

KC= -------------------------------------------- x 100 x 60%

          Cena badanej oferty

 

 

Sposób obliczenia punktów w kryterium jakość ( 0-10 pkt):

 

                   Ilość punktów badanej oferty

KJ= ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 30%

          Ilość  punktów oferty z największą ilością punktów

 

Sposób obliczenia punktów w kryterium doświadczenie ( 0-10 pkt):

 

                    Ilość punktów badanej oferty

KD = ------------------------------------------------------------------  x 100 pkt x 10%

          Ilość  punktów oferty z największą ilością punktów

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (suma punktów)przyznanych w ramach 3 powyższych kryteriów.

 

Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania czynności mających za cel potwierdzenie zgodności złożonej oferty z ogłoszonym Zapytaniem ofertowym. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może dokonać zmiany zapytania ofertowego. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie upublicznione. Jeżeli w wyniku powyższych czynności niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin na składanie ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem www.spzoz.zgorzelec.ploraz zostanie rozesłana do adresatów zapytania ofertowego .

 

 Do oferty należy dołączyć również Oświadczenie o emisji filmu promocyjnego danego medium lokalnego.

.

VII.        DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Piotr Ilczyna pod numerem telefonu +48 728808642 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

                                                                                                                  …………..,dn.…………

 

…………………………………………..

(pieczęć oferenta)

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 07.04.2017r. dotyczącego: Wykonania jednej audiowizualnej prezentacji w formie filmu informacyjno-promocyjnego oraz zapewnienie jej emisji w medium lokalnym. Celem wykonania ww. filmu jest przedstawienie inwestycji/projektu „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS – SP ZOZ w Zgorzelcu”współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

 

OFERTA CENOWA

Dane oferenta:

........................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba do kontaktu, tel. adres e-mail: .......................................................................

NIP: .......................................................Regon……………………………………..

 

Oferta cenowa.

Cena brutto: ...........................................................

Łączna cena brutto:............................................. (słownie: .................................................................................)

 

 

 

         ..........................................................                    ..........................................................

                   (miejscowość i data)                                                 (pieczątka i podpis)

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

 

__________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

 

2017-04-18 - Zamieszczono wybór oferty w załączniku

Pliki do pobrania
PlikZałączającyRozmiarCreated
Pobierz plik (WYBÓR.docx)WYBÓR.docxAdrian Zuterek123 kB2017-04-18 12:03
Pobierz plik (_Zapytanie ofertowe (1).docx)_Zapytanie ofertowe (1).docxAdrian Zuterek138 kB2017-04-07 10:45
 
     
   
 

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
tel. +48 75 77 22 900, fax +48 75 77 55 042
email:
sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl 

Projekt i realizacja - REVOLTECH Adrian Zuterek
Kontakt: Dział Marketingu WS-SP ZOZ w Zgorzelcu

Całodobowy numer alarmowy pogotowia:
999 / 112

Polityka prywatności 

Dział Techniczny
+ 48 571 334 896
Dział Organizacji i Nadzoru
+ 48 571 334 909
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
+ 48 571 334 858 / 880 (zamp / zaop)
Dział Księgowości
+ 48 571 334 873
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
+ 48 571 334 869
Dział Ewidencji Majątku
+ 48 571 334 891
Dział Marketingu i Rozwoju
+ 48 571 334 885
Dział Rozliczeń Usług Medycznych
+ 48 571 334 832 / 868
Dział Informatyki
+48 571 334 893
Dział Administracyjno-Gospodarczy
+ 48 571 334 876
Radca Prawny
+ 48 571 334 845