Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

RODO i Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

opis

Informacja administratora dla pacjentów WS-SP ZOZ w Zgorzelcu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 59-500 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12, tel. +48 75 77 22 900, fax. +48 75 77 55 042, e-mail: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl .

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, tel. +48 571 334 972.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 Ust, 1 lit. c, w niektórych przypadkach na podstawie Art. 6 Ust. 1, lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie polskich ustaw z obszaru prawa medycznego.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ).

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z terminami wyznaczonymi w przepisach prawa (np. archiwizacja dokumentacji medycznej).

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych – do których przetwarzania zgoda jest potrzebna.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest konieczne, wynika z przepisów prawa.


Informacja administratora dla pracowników WS-SP ZOZ w Zgorzelcu

Zgodnie z art13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 59-500 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12, tel. +48 75 77 22 900, fax. +48 75 77 55 042, e-mail: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl .

2) Inspektor Ochrony Danych, tel. +48 571 334 972, e-mail: iod@spzoz.zgorzelec.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (Art. 6 Ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. Dz. U. 2018, poz. 917).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa (np. Medycyna Pracy) lub za zgodą pracownika (np. ubezpieczenia grupowe).

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, nie dłużej niż 50 lat (na podstawie Kodeksu Pracy).

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.


Informacja administratora dla składających skargi/wnioski

Zgodnie z art13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych  osób składających skargi/wnioski jest Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 59-500 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12, tel. +48 75 77 22 900, fax. +48 75 77 55 042, e-mail: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl .

2) Inspektor Ochrony Danych, tel. +48 571 334 972, e-mail: iod@spzoz.zgorzelec.pl .

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi, wniosku, zażalenia, podziękowania. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. a-e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z terminami wyznaczonymi w przepisach prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych – do których przetwarzania zgoda jest potrzebna.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku.


Informacja administratora dla świadków wypadków przy pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych  osób składających skargi/wnioski jest Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 59-500 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12, tel. +48 75 77 22 900, fax. +48 75 77 55 042, e-mail: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl .

2) Inspektor Ochrony Danych, tel. +48 571 334 972, e-mail: iod@spzoz.zgorzelec.pl .

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

4) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 Ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych w toku postępowania powypadkowego – na mocy przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z terminami wyznaczonymi w przepisach prawa.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych – do których przetwarzania zgoda jest potrzebna. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania powypadkowego.


Informacja administratora dla darczyńców

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych  osób składających skargi/wnioski jest Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 59-500 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12, tel. +48 75 77 22 900, fax. +48 75 77 55 042, e-mail: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl .

2) Inspektor Ochrony Danych, tel. +48 571 334 972, e-mail: iod@spzoz.zgorzelec.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przyjęcia darowizny – na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit, c, w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29.08.1997r. o ordynacji podatkowej.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 5 lat od końca roku, w którym uzyskano dane.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych – do których przetwarzania zgoda jest potrzebna. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych niezbędnych do przekazania darowizny jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie dobrowolne.


Informacja administratora dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych  osób składających skargi/wnioski jest Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 59-500 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12, tel. +48 75 77 22 900, fax. +48 75 77 55 042, e-mail: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl .

2) Inspektor Ochrony Danych, tel. +48 571 334 972, e-mail: iod@spzoz.zgorzelec.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: realizacji umowy – Art. 6 Ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji projektów – ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – Art. 6 Ust. 1 lit. c RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawne uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji projektu/umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czas obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy lub uniemożliwiać jej zawarcie.

10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.Powyższe informacje są własnością WS-SP ZOZ w Zgorzelcu, chronione prawem autorskim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Rodo dla Pacjenta

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu w dn. 27.02.2019 r. przystąpił do kampanii edukacyjnej „RODO dla pacjenta”. Cytat ze strony http://rododlapacjenta.pl„…temat ochrony danych osobowych w kontekście korzystania z usług medycznych obrósł licznymi mitami i wątpliwościami. Tymczasem, ochrona danych osobowych stanowi bardzo istotny człon praw pacjenta. Uważamy, że każdemu z nas, będącemu pacjentem należy się rzetelna wiedza na temat przysługujących mu praw związanych z ochroną danych osobowych. Kampania edukacyjna „Pacjencie, znaj swoje prawa z RODO” ma na celu podniesienie świadomości polskich pacjentów tak, aby w prawnie uzasadniony sposób mogli oni domagać się przestrzegania praw związanych z ochroną danych osobowych…”

Zapraszamy Naszych Pacjentów do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi kampanii, które zostały zaakceptowane przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Dokumenty do pobrania

Skip to content