Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
 • ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
 • NIP 6151706942 REGON 231161448
 • Telefon: +48 571 334 686 - Zamówienia publiczne
 • Telefon: +48 571 334 880 - Zaopatrzenie
 • E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
 • Platforma zakupowa Open Nexus
 • Ogłoszenia publikowane są na platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
 • Zamówienia publiczne

  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

  • Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. (Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych – np. CD, pendrive – jest niedopuszczalne
  • JEDZ należy przesłać na adres email: JEDZ@spzoz.zgorzelec.pl
  • Zamawiający zaleca pdf jako format przesyłanych danych.
  • Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
  • Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
  • Podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem muszą mieć osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy, a w przypadku gdy reprezentacja podmiotu jest wieloosobowa, musi go mieć każda z osób podpisujących ofertę.
  • W przypadku gdy JEDZ podpisuje osoba, wykonująca czynności w imieniu wykonawcy, a jej umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych – na podstawie pełnomocnictwa, należy pamiętać, że zgodnie z art. 99 § 1 kc, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Oznacza to, że skoro JEDZ musi być podpisany podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, to i pełnomocnictwo do podpisania JEDZ musi być podpisane w tej samej formie i pod sankcją nieważności tego umocowania nie będzie honorowane pełnomocnictwo w formie pisemnej.
  • Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,
   tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source lub komercyjnych. Zamawiający zaleca stosowanie AES Crypt. Hasło dostępowe powinno składać się z 8 znaków będących kombinacją małych i dużych liter oraz co najmniej jednej cyfry.
  • Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
  • Wykonawca przesyłazamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, abydokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
   W temacie przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie (numer) postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy.
  • Zamawiający niezwłocznie potwierdza otrzymanie wiadomości zawierającej JEDZ – wysyłając automatycznie generowaną odpowiedź z serwera pocztowego zamawiającego. Datą otrzymania JEDZ będzie data automatycznego potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

  Plan postępowań na rok 2024

  Plan postępowań 2024r. – wersja 15

  Plan postępowań 2024r. – wersja 12

  Plan postępowań 2024r. – wersja 11

  Plan postępowań 2024r. – wersja 10

  Plan postępowań 2024r. – wersja 9

  Plan postępowań 2024r. – wersja 8

  Plan postępowań 2024r. – wersja 7

  Plan postępowań 2024r. – wersja 6

  Plan postępowań 2024r. – wersja 5

  Plan postępowań 2024r. – wersja 4

  Plan postępowań 2024r. – wersja 3

  Plan postępowań 2024r. – wersja 2

  Plan postępowań 2024r. – wersja 1

  Badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024

  Zamawiający w dniu 20.09.2023r. publikuje odpowiedź na zapytanie zamieszczając uzupełnioną kartę klienta 2.

  Skip to content